Tack till Pia för ett mycket bra möte och information.

  Före mötet pratade Pia i regi av förbundsstyrelsen  om:

 • Vi är en medlemsorganisation  med  drygt 40 000 medlemmar
 • Sveriges största patientorganisation
 • ca 200 reumatiska sjukdomar
 • 24 distrikt
 • 172 föreningar
 • 3 riksföreningar                                       (SLE, Systemisk skleros och Myosit)

Vår vision oh värdegrund:

Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta

 • Vi utgår från de mänskliga rättigheterna
 • Vår kultur är varm, öppen och respektfull
 • Vi värdesätter eget ansvar, samarbete och resultat

I den långsiktiga verksamhetsplanen, antagen på förbundsstämman 2021, lyfts fem fokusområden kopplade till konkreta mål för förbundet.

Arbetet med fokusområdena ska bidra till att vi kommer närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

 • Ett förbund som växer: Reumatikerförbundet ska vara ett profilerat och attraktivt förbund som alla med en reumatisk sjukdom och deras anhöriga vill bli medlem i.
 • Ett förbund som gör skillnad: Genom vårt arbete med intressepolitik och opinionsbildning bidrar vi till förändringar i samhället för att reumatiker ska få det bättre. Som den största enskilda givaren till reumatologisk forskning arbetar vi mot förbundets vision att lösa reumatismens gåta.
 • Ett förbund för alla: Reumatikerförbundet ska vara ett välkomnande och inkluderande förbund för reumatiker i alla åldrar och deras anhöriga.
 • Ett förbund som ser möjligheter: Vi vill vara ett modernt förbund i tiden som ser möjligheterna med teknikutveckling och digitala plattformar. Därför ska vår påbörjade digitalisering fortlöpa och utökas.
 • Ett förbund som har en hållbar ekonomi: Ekonomisk hållbarhet handlar om att vårda vår ekonomi genom att säkerställa vår långsiktiga överlevnad. Vi vill nå en ekonomi i balans till år 2026.

Reuma Utveckling AB Reumatikerförbundets helägda dotterbolag

RA-verksamheten

En RA-instruktör är en person med reumatoid artrit som utbildats att undervisa studenter och personal inom hälso- och sjukvården hur man genomför en ledundersökning.

Vi har 30 instruktörer som bland annat utbildar läkarstudenter, fysioterapeutstudenter och annan personal inom vården.

Handledarutbildningar för att genomföra skolor i primärvården

 • Artrosskolor
 • Smärtskolan – kunskap för livet

Lättöppnat/Lätthanterligt

 • Företag kan testa sina produkter hos oss och få en märkning
 • 2021 testade Tetra Pak och Essity produkter

Intressepolitik

 • Valfokus 2022!
  Kroniskt sjuka får inte den vård de behöver.
 • Patientföreträdarutbildning tillsammans med Funktionsrätt Sverige – äntligen verklighet!
 • Vi följer omställningen till God och nära vård, tre centrala mål (prop. 2019/20:164);
  - Tillgängligheten till primärvården ska öka
  - En mer delaktig patient och personcentrerad vård
  - Kontinuitet i primärvård, fast vårdkontakt.
  Många aktiviteter pågår, men det tar tid och regionerna har hunnit olika långt. Vi deltar i Tillgänglighetsdelegationens utredningsarbete, där vi har möjlighet att påverka.
 • Trots riktlinjer och vårdprogram för människor med kroniska sjukdomar får de inte alltid den vård de behöver.
 • De prioriteras ofta lägre än andra patientgrupper och hamnar längst bak i kön. Det leder till onödigt lidande och dessutom ökade kostnader, eftersom människor sjukskrivs mer och längre än om de hade fått snabbare hjälp.

Därför måste:

Regeringen anta en nationell strategi för vård av kroniskt sjuka som omfattar att:

 • ställa krav på antalet vårdplatser för kroniskt sjuka per region
 • ställa krav på antalet utbildningsplatser för olika professioner
 • införa en nationell samordning av köer, hjälpmedel och rehabilitering
 • att tandvård på sikt ska ingå i sjukvårdens högkostnadsskydd

Varje region ta fram en plan för vård av kroniskt sjuka som omfattar att:

 • öronmärka pengar för att ta fram tillräckligt många utbildningsplatser för specialistläkare, specialistsjuksköterskor och fysioterapeuter
 • genomföra uppföljningar av de vårdförlopp som tagits fram

Varje kommun:

 • tillsätta en medicinsk ansvarig för rehabilitering, MAR
 • I samband med valarbetet har Reumatikerförbundet tagit fram en broschyr som kan användas vid möten med exempelvis politiker och vården.

Reumatikerförbundets forskningsanslag

 • Utdelningen under 2022, 12 miljoner kronor samt 900 000 kronor från Stiftelsen Ragnhild och Sture Karlfeldts minne till barn reumatologisk forskning

Riktade forskningsinsatser

 • Tre-årig riktad satsning på rehabiliteringsforskning som 2022 är inne på tredje året. Utdelning cirka 2,5 miljoner kronor

Fortsatt stöd till en digital omställning

 • Digitalisera föreningarna och distrikten med hjälp av Zoom och Office365 inkl. Teams
 • Fortnox som digitalt bokföringsprogram, kostnadsfritt även under 2022
 • Verksamhetsstöd till hårdvaruinköp och fortbildning

Rekrytera och behålla

 • Det är ute i föreningarna vi når de flesta medlemmarna genom en aktiv medlemsverksamhet och gemenskap.
 • Under pandemiåren har detta varit svårt att upprätthålla.
 • Vi vill därför stötta distrikt och föreningars arbete med att rekrytera och behålla genom en rad aktiviter ni erbjuds att göra, men också med centrala insatser för att nå fler medlemmar och hitta tillbaka till de medlemmar som lämnat oss under de senaste åren.
 • Olycksfallsförsäkringen lanserades tillsammans med aviseringen av medlemsavgiften
 • Medlemmar har möjlighet att teckna olycksfallsförsäkring fram till dagen innan du fyller 69 år
 • Försäkringen går att teckna även om du inte är arbetsför, vilket är unikt och gynnsamt för våra målgrupper

Funktionsrättsbyrån

Funktionsrätt Sverige har fått medel från Arvsfonden för projektet

Funktionsrättsbyrån där de under tre år, steg för steg, ska bygga upp en rådgivningsbyrå från början. Data om problemställningar ska användas för att stärka vuxna med funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter.

Rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning och deras anhöriga
öppnade den 10 januari 2022.

Telefon: 010 - 898 50 90

Läs mer om projektet på www.funktionsrattsbyran.se

Reuma direkt

 • Linjen startades för drygt 20 år sedan
 • Bemannas av vårdpersonal med hög kompetens
 • Öppen 16 timmar/vecka – 40 veckor/år
 • Förra året hade de cirka 1550 kontakter via samtal och e-post

Unga reumatiker

• Unga Reumatiker är en egen rikstäckande organisation för barn och unga mellan 0–30 år med reumatisk sjukdom

• Unga Reumatiker har 1300 medlemmar, som också är medlemmar hos Reumatikerförbundet, och är uppdelade på fem regioner; norr, mitt, öst, väst och syd

• Unga Reumatiker skapar mötesplatser för barn och unga med reumatisk sjukdom, sprider information och kunskap, verkar för forskning och driver opinion för barn och ungas med reumatisk sjukdoms rättigheter

• Unga Reumatiker vill öka samarbetet med Reumatikerdistrikten runt om i landet och kommer under våren bjuda in till ett möte med alla distrikt kopplat till respektive region

Flytt

 • Reumatikerförbundets kansli flyttar till en lokal på Arenavägen 47 i Globenområdet
 • Arbetet med flytten kommer att ta mycket tid för delar av kansliet under det första halvåret på 2022
 • Flytten sker under maj månad